สถานีวิทยุโคกนครเรดิโอ FM.106.00 MHz.

สถานีวิทยุโคกนครเรดิโอ FM.106.00 MHz. 
106 หมู่ 7 ตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น
โทร สถานี  043216245  ติ้ดต้อโฆษณาประชาสัมพันธ์ 0926435390
อีเมล์ wan-lapha@hotmail.com

Updated: มิถุนายน 5, 2019 — 4:31 am