สถานีวิทยุเมืองสมุยเรดิโอ

ข้อมูล : นายคงกฤช สมคะเน เกิด 2 เมษายน 2534
วุฒิการศึกษา : ปวส.การบัญชี (วิทยาลัยเทคโนโลยีสมุยบริหารธุรกิจ) / ป.ตรี
คณะวิทยาการจัดการ (ม.ราชภัฎสุราษฎร์ธานี) ประวัติการทำงาน : 2553-ปัจจุบัน :
นักจัดรายการวิทยุสถานี 107.25 MHz. เลิฟเรดิโอเกาะสมุย ปัจจุบัน (ปี 2559) :
พนักงานเทศบาลนครเกาะสมุย ชื่อความถี่ : muang samui radio โทร : 092-220-3095
E-mail : djnutsamui59@hotmail.com
ที่อยู่ : 38/14 ม.1 ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
http://muangsamuiradio.pkt.cc

Updated: ตุลาคม 10, 2016 — 6:16 am